LAVINOVÁ PŘEDPOVĚĎ01 Logo EAWS

Lavinová předpověď se například ve Švýcarsku vydává již od roku 1945. V roce 1983 vytvořily evropské Lavinové prevence pracovní skupinu s tím, že se budou setkávat každé 1 – 3 roky. V rámci těchto setkání byly dány základy dnešní lavinové předpovědi a bulletinům. Od této chvíle se také datuje práce sdružení EAWS (European Avalanche Warning Services).


EAWS - TROCHA HISTORIE


VZNIK STUPNICE LAVINOVÉHO NEBEZPEČÍ
V dubnu 1993 byla domluvena jednotná stupnice lavinového nebezpečí. Do této chvíle používaly různé státy různý počet stupňů: Francie a Itálie 8, Švýcarsko 7, Německo a Rakousko 6. Od zimy 1993/94 platí pro většinu „lavinových“ států Evropy jednotná 5-ti dílná stupnice lavinového nebezpečí, která umožňuje jednotným způsobem informovat obyvatele horských středisek a návštěvníky o aktuální lavinové situaci. Označení lavinových stupňů je číselné, slovní (název), barevné a pomocí ikon.

02 Ikony nebezpečí

SYSTEMATICKÝ VÝZKUM LAVIN V ČESKOSLOVENSKU
V roce 1954 byl poprvé v Krkonoších, resp. v celém Československu zahájen systematický výzkum sněhu a lavin.

Podíleli se na něm především Ing. Miloš Vrba, Ing. Bedřich Urbánek, za HS Jaroslav Kácovský, Miloslav Soukup a souběžně Jiří Martinec z Hydrologického ústavu v Praze-Podbabě. Později se lavinám v Krkonoších věnoval Valerián Spusta.

Vrba
Spusta

Davos a
Davos b

PŘHLÁŠENÍ ČR DO SYSTÉMU EAWS
Teprve až v roce 2005 v Davosu byla do EAWS konečně přijata i ČR.
Z naší oficiální strany o to prostě nebyl zájem, nikdo se o to nezajímal a to dokonce ani v této době...

Díky kolegům ze Švýcarska ze SLF jsem dostal k dispozici program na zpracování měření sněhového profilu. A po návratu zpět na uzemí ČR jsem poté na základě získaných informací a zkušeností zavedl pravidelnou denní lavinovou předpověď pro Krkonoše a Jeseníky.

Podrobný popis a fotogalerii naleznete zde.

13TH MEETING OF THE EUROPEAN AVALANCHE WARNING SERVICES - PŘIHLÁŠENÍ ČR DO EAWS


13TH MEETING OF THE EUROPEAN AVALANCHE WARNING SERVICES - PŘIHLÁŠENÍ ČR DO EAWS - ŠVÝCARSKO, Davos - 26. - 28. 5. 2005STUPNICE LAVINOVÉHO NEBEZPEČÍ


Stupnice lavinového nebezpečí

LAVINAMI OHROŽENÉ LOKALITY jsou detailněji popsány v lavinové předpovědi (nadmořská výška, orientace svahu, typ terénu):
  - mírně strmý terén: svahy mírnější než 30º
  - strmé svahy: svahy strmější než 30º
  - velmi strmý, extrémní terén: nepříznivý sklon (více než 40º), profil terénu, blízkost hřebene, hladkost povrchu podkladových vrstev

** DODATEČNÉ ZATÍŽENÍ:
  - malé: jednotlivý lyžař / snowboardista jedoucí zlehka, bez pádu; osoba na sněžnicích; skupina s dobrými a neustále dodržovanými rozestupy (minimálně 10 m)
  - velké: dva nebo více lyžařů / snowboardistů a pod. bez rozestupů (nebo bez intervalů); skútry, čtyřkolky, rolby a pod.; výbušniny; jednotlivý pěší turista / horolezec
AKTUALIZOVANÁ MATICE EAWS (06/2022, Valné shromáždění v Davosu)


Obr. 01

Obr. 1 Nová matice EAWS pro stanovení stupně lavinového nebezpečí. Dvě dříve oddělené matice pro samovolné uvolnění a uvolnění v důsledku dodatečného zatížení byly převedeny do jedné matice.Matice EAWS se používá k určení stupně lavinového nebezpečí na základě stability sněhové pokrývky, rozložení četnosti stability sněhové pokrývky a velikosti laviny. Předpovídač lavin nejprve posoudí stabilitu sněhové pokrývky a četnost výskytu určité třídy stability sněhové pokrývky (velmi špatná, špatná nebo střední) tím, že vybere sloupec a řádek (mnoho, několik nebo málo), které nejlépe popisují kombinaci stability sněhové pokrývky a rozložení četnosti pro konkrétní lavinový problém. Nakonec tento expert posoudí, jak velké laviny se mohou uvolnit, a vybere odpovídající graf v rámci sloupce aktuální stability a řádku četnosti. Podrobnější popis procesu vyhodnocení naleznete v pracovním postupu.

Matice EAWS byla získána na základě průzkumu mezi mnoha takovými experty. Některá pole obsahují dva stupně nebezpečí. Mediánová úroveň nebezpečí je uvedena s uvedením celočíselné hodnoty pro každou úroveň nebezpečí (např. 1 pro 1-Low)). Pokud bylo rozložení odpovědí poměrně heterogenní, je v závorce uvedena druhá hodnota představující mezikvartilové rozpětí, pokud se tato hodnota lišila od mediánu úrovně nebezpečí. Při použití matice EAWS (obrázek 1) by měl prognostik použít první úroveň nebezpečí uvedenou v buňce. Volitelná úroveň nebezpečí v závorce označuje, že se prognostici mohou neshodnout, a tendenci k druhé úrovni nebezpečí. Tyto buňky je třeba pečlivě zvážit a shromáždit zpětnou vazbu pro budoucí vyhodnocení. Například pokud by předpovědní pracovník vyhodnotil, že dominantní lavinový problém nejlépe popisují faktory špatná stabilita na mnoha svazích a laviny do velikosti 3 jsou pravděpodobné, výsledkem by byl stupeň nebezpečí 4-Vysoký.ČTYŘI TŘÍDY STABILITY SNĚHOVÉ POKRÝVKY

Současně byly vytvořeny čtyři třídy stability sněhové pokrývky: "velmi špatná", "špatná", "střední" a "dobrá" stabilita. Třída stability "dobrá" není v matici uvedena, protože se rovná "nelze očekávat žádné laviny", a proto automaticky vede k 1. stupni lavinového nebezpečí.Obr. 02

Obr. 2 Čtyři třídy stability sněhové pokrývky EAWS a jejich význam z hlediska rizika uvolnění laviny.
VELIKOST LAVIN - klasifikace podle zničujících účinků a délky dráhy


Velikost 1: SPLAZ
 • minimální nebezpečí zasypání (nebezpečí pádu)
 • sesuv sněhu se typicky zastavuje ještě před koncem svahu
Velikost 2: MALÁ LAVINA
 • může zasypat, zranit nebo zabít osobu
 • sněhové laviny typicky zastavují na konci svahu

Velikost 3: STŘEDNÍ LAVINA
 • mohla by zasypat a zničit auto, poškodit nákladní auto, poškodit malou budovu nebo zlomit několik stromů
 • sněhová lavina by mohla překonat plochý terén (značně pod 30°) na vzdálenost menší než 50 m
Velikost 4: VELKÁ LAVINA
 • mohla by zasypat a zničit železniční vagon, velký nákladní auto, několik budov nebo část lesa
 • sněhová lavina překonává plochý terén (značně pod 30°) na vzdálenost mnohem větší než 50 m a může dosáhnout dno údolí

Velikost 5: VELMI VELKÁ LAVINA
 • mohla by vytvořit zářez do stávajícího terénu; katastroficky zničující potenciál
 • sněhová lavina dosahuje dna údolí, největší známé délky lavinURČENÍ LAVINOVÉHO NEBEZPEČÍ - PRACOVNÍ POSTUP

Pracovní postup popisuje cestu od vyhodnocení lavinových problémů až po stanovení stupně lavinového nebezpečí pro výstražnou oblast. Je třeba zvážit všechny relevantní lavinové problémy a vyhodnotit stabilitu sněhové pokrývky, rozložení četnosti a velikost lavin. Pro danou výstražnou oblast se sdělí nejvyšší výsledný stupeň nebezpečí.

Krok Úloha Vysvětlení a poznámky
1 Zhodnoťte, které lavinové problémy se vyskytují. Vyberte si z lavinových problémů definovaných EAWS (EAWS 2022).
Pokud neexistují žádné lavinové problémy, je stupeň lavinového nebezpečí 1 - nízký.
2 U každého z těchto problémů vyhodnoťte místa (nadmořská výška, expozice), kde a v kterou denní dobu se problém vyskytuje.
3 Pro tyto lokality/časy vyhodnoťte třídy stability sněhové pokrývky. Stabilita sněhové pokrývky souvisí s otázkou: "Co je potřeba k tomu, aby se uvolnila lavina?" Často jsou rozhodující místa s nejnižší stabilitou sněhové pokrývky.
4 U těchto tříd stability vyhodnoťte četnost. Četnost souvisí s otázkou "Jak časté jsou body, kde může dojít k uvolnění laviny podle kroku 3?".
5 Vyhodnocení velikosti laviny. Velikost laviny souvisí s otázkou: "Jak velké mohou být laviny?" Často je rozhodující největší velikost laviny, kterou považujete za pravděpodobnou.
V případě, že se stabilita sněhové pokrývky, četnost a/nebo velikost lavin výrazně liší mezi jednotlivými expozicemi a/nebo nadmořskými výškami a/nebo během období předpovědi, opakujte kroky 3 až 5, abyste určili místa/časy s nejzávažnější kombinací těchto tří faktorů.
6 Podívejte se na Matici EAWS a zjistěte stupeň nebezpečí pro kombinaci stability sněhové pokrývky, četnosti a velikosti laviny vybrané v krocích 3-5.
Kroky 2 až 6 opakujte i v případě dalších lavinových problémů, které se vyskytnou.
7 Zvolte nejvyšší stupeň nebezpečí získaný v kroku 6.

LAVINOVÁ PŘEDPOVĚĎ (Bulletin) - ÚVOD

Lavinová předpověď (bulletin) je vydáván v zimních měsících denně a v některých lavinově exponovaných zemích i 2x za den. Jedná se o komlexní soubor informací k lavinové situaci.

Na internetových stránkách EAWS (European Avalanche Warning Services) naleznete interaktivní mapu Evropy s odkazy na jednotlivé země.

Na těchto stránkách také naleznete další důležité informace: oficiální stupně lavinového nebezpečí, lavinový slovník s vysvětlivkami, Bavorskou matici (Bavarian Matrix), sněhové profily, automatické stanice, ...

LAVINOVÁ PŘEDPOVĚĎ (oficiální lavinové předpovědi z celého světa)

09 EAWS stránky
OFICIÁLNÍ MOBILNÍ APLIKACE - LAVINOVÁ PŘEDPOVĚĎ


Snowsafe

Snowsafe

SNOWSAFE

Rakouská oficiální lavinová aplikace. Jedná se o velmi jednoduchou aplikaci, poskytuje aktuální lavinové informace a zprávy o počasí, i když připojení k síti není dobré. Pomáhá lépe stanovit lavinového nebezpečí.

V současné době podporované regiony: Rakousko, Bayern, Alto Adige / Südtirol, Veneto, Republike Slovenije, Norsko, Slovensko, Česká republika, ...

Základní informace: alarmující znaky, 3x3 filtr, sklonoměr, redukční metoda, ...

Jazykové verze: němčina, angličtina, Čeština, Italština, Slovenština, Slovinština, Maďarština, Islandština, ...
Whiterisk

Whiterisk

WHITERISK

Aplikace SLF umožňuje přístup k podrobné a interaktivní lavinové předpovědi, stejně jako k nejnovějším sněhovým a povětrnostním informacím pro Švýcarsko.

White Risk navíc poskytuje užitečnou pomoc při posuzování lavinového nebezpečí. Má k tomu k dispozici celkem dost nástrojů a za zmínku jistě patří tzv. Analyzátor nebezpečí - zde si můžete nastavit různé vstupní parametry a on vám je okamžitě vyhodnotí.

Základní informace: alarmující znaky, 3x3 filtr, sklonoměr, redukční metoda, ...

Jazykové verze: němčina, angličtina, francouština a italština
INFORMAČNÍ PYRAMIDA

Lavinová předpověď pro jednotlivé země zatím není jednotná. Měla by ale splňovat strukturu tzv. Informační pyramidy:

 1. stupeň lavinového nebezpečí
 2. zvlášť ohrožená místa (expozice svahů, nadmořská výška, tvar a typ terénu, ...)
 3. další důležité informace (komentář a posouzení lavinového nebezpečí, sněhový profil, testy stability, počasí aktuální i předchozí, tendence vývoje lavinové situace, vysvětlivky, ...)

Kromě národního jazyka, je snahou vše přeložit i do angličtiny. Používání různých piktogramů je proto vítáno.

10 Info pyramida
LAVINOVÁ PŘEDPOVĚĎ (Bulletin) – KROK ZA KROKEM

Informace - Stupeň lavinového nebezpečí

(Ukázka hlavní informace pro Švýcarsko a Rakousko):
Barevné rozdělení podle oblastí. Přechody bývají plynulé. Minimální oblast by měla mít nejméně 100 km². Mapované oblasti mohou být rozděleny například podle jednotlivých pohoří, nadmořských výšek, ... Přečtěte si, co konkrétní stupeň znamená, abyste nepodlehly radám některých expertů, že třeba: "Za trojky přeci laviny nepadají!".

Důležitá poznámka:
Především v jarních měsících může docházet k tomu, že se lavinová předpověď může lišit pro dopoledne a odpoledne. Někdy dokonce i o dva stupně!!! Aby se zdůraznil tento fakt, můžou se používat i tyto ikony:A) PRVOTNÍ INFORMACE, NÁHLED
Tato prvotní informace je pro vás hlavním vodítkem. Pro celou řadu z vás by třeba informace, že je vyhlášen 3. či dokonce 4. stupeň, mělo znamenat dokonce ukončení túr ve volném terénu, že se v tuto chvíli mohou laviny sesouvat až do údolí, že ... Mnoha lidem tak velmi usnadňuje, jestli a kam se vůbec vydá na výlety. Na základě této informace můžete snadněji plánovat své výlety.

Lavinová předpověď pro Švýcarsko

Lavinová předpověď pro Tirolsko (rozdělení na dopoledne a odpoledne)B) DETAILY, NAPROSTÉ PODROBNOSTI
A v tento moment je strašně důležité pokračovat v dalším zoomování v rámci lavinové předpovědi. Postupně byste se měli rozklikat až do naprostých detailů a celková lavinová situace před vámi bude jako na dlani. Je samozřejmě absolutně důležité velmi dobře porozumnět informacím, ke kterým se máte takto možnost až dostat. Kombinace piktogramů, nadpisů a textů mi může opravdu precizně popsat i ty nejzáludnější momenty.

Lavinová předpověď pro západní část Tirolska, část Silvretty

Lavinová předpověď pro západní část Tirolska, část Silvretty - kompletní předpověď i s detaily

Nejhlavnější detail lavinové předpovědi

GRAFICKÁ REDUKČNÍ METODA (GRM)

Jednoduché určení rizika porovnáním stupně lavinového nebezpečí se sklony svahů s příznivou či nepříznivou orientací a nadmořskou výškou. GRM je základní pomůckou pro plánování túry.

GRM funguje zejména, pokud se jedná o suchý sníh. Je také nutné správně pochopit, kde hledat kritické sklony svahů v závislosti na lavinovém stupni a možnosti uvolňování lavin "na dálku".


13 GRM 

NEPŘÍZNIVÉ SVAHY
  - Stinné svahy
  - Svahy s nedávným uložením sněhu
  - Svahy s orientací a nadmořskou výškou uvedených v lavinové předpovědi

PŘÍZNIVÉ SVAHY
Obvykle můžete předpokládat o něco nižší stupeň nebezpečí pro příznivé svahy, například:
  - Svahy s orientací a nadmořskou výškou, které NEJSOU uvedeny v lavinové předpovědi.
  - Svahy, které jsou vyhodnoceny jako příznivé vzhledem k pozorování.

TYPICKÉ LAVINOVÉ PROBLÉMY

Lepší lavinové předpovědi informují hned po Lavinovém stupni nebezpečí, jaký lavinový problém můžete v terénu očekávat.

Typické lavinové problémy jsou tou TOP informací, po které se musíte pídit. Některé problémy prostě NEJSOU NA POVRCHU POTRNÉ!!!

Tyto problémy jsou samozřejmě přímo závislé na průběhu předchozího i současného počasí, takže byste si měli udělat kontrolní srovnání.
V celé řadě momentů právě průběh počasí může podtrhnout důležitost případného lavinového varování!


ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ - PIKTOGRAMY

NOVÝ SNÍH Typické lavinové problémy
NAVÁTÝ SNÍH Typické lavinové problémy
MOKRÝ SNÍH Typické lavinové problémy
NESTABILNÍ VRSTVA Typické lavinové problémy
KLOUZAJÍCÍ SNÍH Typické lavinové problémyTYPICLÉ LAVINOVÉ PROBLÉMY - PODROBNOSTI

14 Typické lavinové problémy
10 TYPŮ LAVINOVÉHO NEBEZPEČÍ

Pánové Rudi Mair a Patrick Nairz z Tirolské Lavinové prevence sestavili v roce 2010 tzv. Typy lavinového nebezpečí. V knížce "lawine. Die 10 entscheidenden Gefahrenmuster erkennen" popisují nejzákladnější lavinově nebezpečné situace v Alpách, které jsou charakteristické pro určité období zimy, terén, nadmořskou výšku, přeměnu sněhu, ... K těmto deseti základním situacím přiřadili navíc konkrétní lavinové nehody, které vznikly právě na základě daných situací ...

Právě tyto mustry se staly základem k rozlišování TYPICKÝCH LAVINOVÝCH PROBLÉMŮ!

31 Typ 1 32 Typ 2
1. DRUHÉ SNĚŽENÍ

2. KLOUZAVÝ SNÍH

33 Typ 3 34 Typ 4

3. DÉŠŤ

4. CHLADNO PO TEPLU / TEPLO PO CHLADU
35 Typ 5 36 Typ 6

5. SNĚŽENÍ (I JEN VÍTR) PO DLOUHODOBÉM CHLADU

6. STUDENÝ A KYPRÝ NOVÝ SNÍH V KOMBINACI S VĚTREM

37 Typ 7 38 Typ 8

7. MÍSTA S MINIMEM SNĚHU BĚHEM ZIM BOHATÝCH NA SNÍH

8. ZASNĚŽENÁ POVRCHOVÁ JINOVATKA

39 Typ 9 40 Typ 10

9. ZASNĚŽENÉ KRUPKY

10. JARNÍ SITUACE


 


 

ZVLÁŠŤ OHROŽENÁ MÍSTA A JEJICH POPIS

Další informace, které by měly v kvalitní lavinové předpovědi následovat a které výrazně zpřesňují celou situaci. Díky těmto klíčovým údajům budete vědět, do čeho a kam se vydáte. Pro mne jsou právě tyto údaje klíčové!


1. ORIENTACE SVAHŮ KE SVĚTOVÝM STRANÁM

15 Orientace(sleduje především vliv působení slunce a větru)
Černě vyznačené úseky jsou nebezpečnější a při volbě trasy byste právě zde měli být velmi opatrní.

16 Varování orientace


2. NADMOŘSKÁ VÝŠKA

Černě vyznačené úseky jsou nebezpečnější a při volbě trasy byste právě zde měli být velmi opatrní. Oba piktogramy nám říkají, že ve vrcholových partiích hrozí 3. stupeň a v dolních partiích 2. stupeň. V jednom případě ale tvoří linii mezi oběma stupni hranice stromů (zalesnění) a ve druhém je určena nadmořskou výškou.

 
17 Nadmořská výška

3. TVAR A TYP TERÉNU

Vyznačené a zdůrazněné tvary a typy terénů jsou nebezpečnější a při volbě trasy byste právě zde měli být velmi opatrní.


18 Závetrná místa 19 Žleby 20 Muldy a dolíky 21 Spodní části svahů 22 Komplet svahy

Závětrné svahy,
hřebenové partie

Žlaby Muldy, dolíky

Spodní partie svahů

Všechny svahy

Tato informace bývá navíc doplněna o kritickém sklonu konkrétních svahů: nad 30°, nad 35°, nad 40°

23 Sklony 30 24 Sklony 35 25 Sklony 40
Svahy nad 30° Svahy nad 35° Svahy nad 40°

POSOUZENÍ KONKRÉTNÍHO LAVINOVÉHO NEBEZPEČÍ

(vliv počasí, sněhové profily, zatížení, průběh počasí, webkamery, ...)

1. POČASÍ

Vyznačené počasí stojí za zhoršením konkrétní lavinové situace:

18 Závetrná místa 42 Dlouhodobé mrazy 41 Náhlé oteplení
Sněžení, vítr, kombinace  Dlouhodobé ochlazení, mrazy Náhlé oteplení, déšť


2. SNĚHOVÝ PROFIL

Upozornění na problém, který stojí za zhoršením lavinových podmínek v rámci sněhového profilu:

43 Nestabilní vrstva 18 Závetrná místa 44 Sluneční záření 45 Sluneční záření, stín 42 Dlouhodobé mrazy 41 Náhlé oteplení
Nestabilní vrstva Navátý sníh, výrazné uložení sněhu Působení slunečního záření Stinné svahy, rozdíl oproti nasluněným svahům Dlouhodobé ochlazení, mrazy Náhlé oteplení, déšť3. NUTNÉ ZATÍŽENÍ

Odhad zatížení, které je nutné k sesuvu laviny:

26 Velké zatížení 27 Zatížení 28 Nepatrné zatížení
Velké zatížení Malé zatížení Samovolné sesuvy lavin
4. PRŮBĚH PŘEDCHOZÍHO POČASÍ, SNĚHOVÉ PROFILY, WEBKAMERY, ...

V tomto případě je nutné již mít větší zkušenosti a samozřejmě i znalosti.

Davos

Výška nového sněhu ve Švýcarsku

Silvretta, Bielerhőhe

Naměřené sněhové profily ve Švýcarsku


SESUVY LAVIN V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH LAVINOVÝCH STUPŇŮ


47 Kotel 1

DŮSLEDKY PRO OHROŽENÉ TURISTICKÉ CESTY
  - nízké ohrožení

UPOZORNĚNÍ PRO LYŽAŘE A TURISTY
  - převážně bezpečné podmínky pro túry
  - OPATRNĚ NA SVAHY SE 40° A VÍC!!!

STABILITA SNĚHOVÉ POKRÝVKY
  - sněhová pokrývka je celkem dobře zpevněná

MOŽNOST UVOLNĚNÍ LAVINY
  - sesuv laviny hrozí pravděpodobně jen při velkém dodatečném zatížení a to jen výjimečně na strmých svazích 
  - očekávají se sesuvy pouze samovolných a ojedinělých lavin malých rozměrů nebo splazů
  - možné laviny se většinou zastaví ještě na svahu47 Kotel 2

DŮSLEDKY PRO OHROŽENÉ TURISTICKÉ CESTY
  - mírné nebezpečí s ohledem na samovolné laviny

UPOZORNĚNÍ PRO LYŽAŘE A TURISTY
  - převážně bezpečné podmínky pro túry až na některé, v Lavinové předpovědi většinou uvedené, nebezpečné strmé svahy
  - ZAPOMEŇ NA SVAHY 40° A VÍC!!!

STABILITA SNĚHOVÉ POKRÝVKY
  - pouze některé (v Lavinové předpovědi většinou uvedené) strmé svahy vykazují jen střední stabilitu jinak je sněhová pokrývka vcelku dobře zpevněná

MOŽNOST UVOLNĚNÍ LAVINY
  - k sesuvu laviny může dojít obzvláště při velkém dodatečném zatížení a to především na uvedených strmých svazích
  - stále se ještě neočekává sesuv samovolných lavin středních a velkých rozměrů
  - možné laviny se většinou zastaví ještě na svahu49 Kotel 3

NEJZRÁDNĚJŠÍ (KRITICKÁ) SITUACE!!!
POZOR: pro nezkušené to znamená ukončení túr po ohrožených trasách!

DŮSLEDKY PRO OHROŽENÉ TURISTICKÉ CESTY
  - ve výjimečných případech může případný sesuv samovolných lavin ohrozit i turistické cesty (trasu výstupu či sjezdu během túry)

UPOZORNĚNÍ PRO LYŽAŘE A TURISTY
  - túry vyžadují už zkušené posouzení (přesahující běžné zkušenosti)
  - možnosti jednotlivých túr jsou omezené
  - ZAPOMEŇ NA SVAHY 35° A VÍC!!!

STABILITA SNĚHOVÉ POKRÝVKY
  - mnoho konkrétních strmých svahů vykazuje pouze střední až slabou stabilitu

MOŽNOST UVOLNĚNÍ LAVINY
  - k sesuvu laviny může dojít především na (v Lavinové předpovědi většinou uvedených) strmých svazích a to už i při malém dodatečném zatížení
  - očekávají se samovolné laviny malých a dá se předpokládat také sesuv lavin středních rozměrů. Ojediněle je možný i sesuv samovolných lavin velkých rozměrů
  - možné laviny se většinou zastaví až na spodní části svahu50 Kotel 4

AKUTNÍ SITUACE!!!
POZOR: pro nezkušené to znamená ukončení túr v ohrožených oblastech!

DŮSLEDKY PRO OHROŽENÉ TURISTICKÉ CESTY
  - většina turistických cest, tras výstupů i sjezdů během túry v ohrožených oblastech je ohrožena mnoha sesuvy samovolných lavin středního ale i několika velkého rozsahu

UPOZORNĚNÍ PRO LYŽAŘE A TURISTY
  - túry vyžadují už expertní posouzení
  - možnosti jednotlivých túr jsou velmi omezené
  - ZAPOMEŇ NA SVAHY 30° A VÍC
    (opatrně již na svazích od 25°)!!!

STABILITA SNĚHOVÉ POKRÝVKY
  - sněhová pokrývka je na většině strmých svazích jen slabě zpevněna

MOŽNOST UVOLNĚNÍ LAVINY
  - pravděpodobnost sesuvu laviny je velká a to již při nepatrném dodatečném zatížení a to na velkém množství strmých svahů (rozsáhlost a prostorové uspořádání nebezpečných míst přesahuje možnosti konkrétního určení)
  - dá se očekávat sesuv mnoha samovolných lavin středních ale také několika lavin velkých rozměrů
  - běží přes celou plochu svahu, sklon svahu může dosahovat i mnohem méně než 30º, může dosáhnout dno údolí. Laviny mohou dosáhnout maxima své původní dráhy
  - jsou pravděpodobné i menší škody na lesním porostu51 Kotel 5

KATASTROFICKÁ SITUACE!!!
POZOR: pro nezkušené to znamená vyhnout se ohroženým oblastem úplně!

DŮSLEDKY PRO OHROŽENÉ TURISTICKÉ CESTY
  - u pravidelných lavinových drah musíme počítat s velkými údolními lavinami
  - ohrožené frekventované cesty a obvyklé trasy výstupů a sjezdů během túry musí být uzavřeny
  - doporučuje se evakuovat i jen částečně ohrožená obydlí

UPOZORNĚNÍ PRO LYŽAŘE A TURISTY
  - túry jsou ve většině případech úplně nemožné
  - nedoporučuje se opouštět zajištěná obydlí
  - ZAPOMEŇ NA TÚRY ÚPLNĚ!!!

STABILITA SNĚHOVÉ POKRÝVKY
  - sněhová pokrývka je slabě zpevněna a je nestabilní v nebývalém rozsahu

MOŽNOST UVOLNĚNÍ LAVINY
  - k četným sesuvům samovolných lavin velkých rozsahů dochází i v méně strmém terénu
  - uvolnění více samovolných lavin velkých rozměrů je pravděpodobné
  - běží přes celou plochu svahu, sklon svahu může dosahovat i mnohem méně než 30º, může dosáhnout dno údolí, laviny mohou přesáhnout maxima své původní dráhy
  - jsou pravděpodobné i velké škody na lesním porostu

Členství v:
Spolupráce s:
Partneři