Stanovy - Spolek Alpy4000.cz

STANOVY
Preambule

Spolek Alpy4000.cz sdružuje zájemce o horolezeckou činnost, vysokohorskou turistiku, sjezdy ve volném terénu a bezprostředně související sportovní aktivity, ale také toulky za dobrodružstvím ve volné přírodě po celém světě bez rozdílu národnosti, státní příslušnosti, rasy a přesvědčení.

Posláním Spolku Alpy4000.cz je rozvíjet zájmy a chránit práva svých členů tak, aby se mohli svobodně věnovat svým aktivitám. Zároveň je posláním Spolku Alpy4000.cz přičinit se o zachování přírodního bohatství v oblastech, ve kterých se tyto činnosti uskutečňují.

Část I.
Obecná ustanovení

§ 1 Jméno, druh, sídlo sdružení a místo působení
1) Spolek Alpy4000.cz (dále jen spolek) je právnickou osobou s právní osobností. Členové spolku přijali společný název a dohodli se na vnitřním uspořádání svých záležitostí a společném prosazování svých zájmů.
2) Spolek sídlí na adrese: Spolek Alpy4000.cz, Zilvárova 253/16, Trutnov, PSČ 541 01.
3) Spolek vzhledem ke svému hlavnímu cíli působí především v alpských horských oblastech, ale svoji činnost rozvijí i jinde po celém světě, kde jsou k tomu příhodné podmínky.

§ 2 Činnost a cíle sdružení
1) Spolek organizuje a zajišťuje především výstupy na alpské čtyřtisícovky, ale i další podobné aktivity související s touto činností, a vytváří vhodné podmínky pro jejich snadnější a především bezpečnější dosažení.
2) Z tohoto důvodu se spolek snaží zajišťovat:
    - doškolování a výcvik svých členů, jakož i dalších zájemců v souladu s nejnovějšími světovými bezpečnostními trendy,
    - zajišťování a organizaci jednotlivých výstupů, přechodů pohoří, sjezdů, lezení ve skalních oblastech a další podobné aktivity, a to jak pro své členy, tak pro další zájemce,
    - podrobný informační a organizační servis,
    - zabezpečení tvorby a rozvoje vlastních hospodářských a finančních zdrojů a jejich hospodárné využívání při plnění svých cílů.
3) Spolek se řídí stanovami a případnými dalšími vnitřními předpisy.
4) Spolek spolupracuje s mezinárodní asociací UIAGM, IKAR, UIAA a dalšími zúčastněnými organizacemi.
5) Spolek se snaží vyhledávat i další vzájemně prospěšnou spolupráci s jinými spolky, státními úřady, právnickými osobami, jakož i jednotlivci.

§ 3 Členství v jiných sdruženích
1) Spolek se může stát členem jiného spolku nebo právnické osoby na základě dobrovolnosti a vzájemného respektování svých zájmů, cílů a potřeb.

Část II.
Členství ve Spolku Alpy4000.cz

§ 4 Druhy členství
1) Členství ve spolku je dobrovolné.
2) Členství se dělí na: a) řádné a b) sympatizující.
3) Řádné členství se dělí na:
    a) členství dětí a mládeže od 6 do 18 let a
    b) členství osob starších 18 let.

§ 5 Podmínky členství
1) Řádným členem spolku se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která se chce podílet se na rozvoji činnosti spolku, souhlasí s jeho stanovami a aktivně se účastní činnosti spolku.
2) Sympatizujícím členem spolku se může stát každý, kdo pravdivě a svědomitě vyplní požadované údaje o svých výstupech na alpské čtyřtisícovky nebo se zúčastní akce pořádané spolkem.
3) Členství podle § 4 odst. 3 písm. a) těchto stanov je možné pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce osoby mladší 18 let.

§ 6 Vznik a zánik členství
1) Vznik řádného členství:
    a) o přijetí řádného člena rozhoduje výkonný výbor,
    b) v případě přijetí je nový člen zapsán do kartotéky členů spolku.
2) Vznik sympatizujícího členství:
    a) zasláním seznamu výstupů na alpské čtyřtisícovky,
    b) nový sympatizující člen je zapsán do žebříčku členů spolku podle počtu výstupů na alpské čtyřtisícovky,
    c) v případě překročení hranice 30 různých zdolaných čtyřtisícových alpských vrcholů budou údaje o výstupech sympatizujícího člena spolkem zaslány do mezinárodního žebříčku.
3) Zánik členství:
    a) vystoupením ze spolku na základě písemného oznámení doručeného spolku,
    b) vyškrtnutím z evidence spolku pro neplacení případných členských příspěvků po dobu delší než 1 rok,
    c) vyloučením pro neplnění členských povinností na základě rozhodnutí výkonného výboru,
    d) úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby,
    e) zánikem spolku.
4) Na žádost člena lze členství ve spolku pozastavit, a to až na dobu 5 let. O pozastavení členství rozhoduje výkonný výbor.

§ 7 Členská práva
1) Každý řádný člen má právo:
    - účastnit se spolkem organizovaných akcí,
    - volit od 15-ti let věku a být volen od 20-ti let věku do orgánů spolku,
    - prostřednictvím orgánů spolku rozhodovat o jeho činnosti,
    - využívat všech výhod plynoucích ze členství ve spolku.
2) Každý sympatizující člen má právo účastnit se spolkem organizovaných akcí.

§ 8 Členské povinnosti
1) Každý řádný člen je povinen:
    - dodržovat stanovy spolku a plnit rozhodnutí přijatá orgány spolku,
    - chránit majetek spolku, dbát o jeho řádnou údržbu, zvelebování a rozšiřování,
    - řádně, svědomitě a nestranně vykonávat svěřené funkce a umožnit provedení kontroly své činnosti,
    - platit členské příspěvky ve výši a termínu stanovených výkonným výborem spolku,
    - oznámit spolku změny všech údajů, na nichž je založen členský vztah.
2) Každý sympatizující člen je povinen řádně a pravdivě uvést požadované údaje o výstupech na alpské čtyřtisícovky.

§ 9 Členské příspěvky a vstupní poplatek
1) Při vzniku členství je člen povinen zaplatit jednorázový vstupní poplatek. O jeho výši rozhoduje valná hromada.
2) Výše členských příspěvků a termín jejich zaplacení jsou stanoveny pro příslušný kalendářní rok rozhodnutím výkonného výboru spolku.
3) Pokud člen nezaplatí včas a v řádné výši členské příspěvky, může výkonný výbor takovému členu znemožnit využívání výhod plynoucích z členství ve spolku nebo rozhodnout o jeho vyloučení ze spolku.
4) Členské příspěvky jsou příjmem spolku a jsou součástí jeho rozpočtu. Rozhodnutí o způsobu jejich využití náleží výhradně valné hromadě nebo, na základě jejího rozhodnutí, výkonnému výboru spolku.

Část III.
Organizační struktura Spolku Alpy4000.cz
§ 10 Základní členění

1) Základní organizační členění spolku je následující:
    a) sympatizující člen,
    b) řádný člen,
    c) výkonný výbor,
    d) valná hromada.


§ 11 Výkonný výbor
1) Výkonný výbor je výkonným orgánem spolku v době mezi valnými hromadami. Je tvořen předsednictvem, a sice předsedou, místopředsedou a jedním řádným členem spolku.
2) Výkonný výbor uděluje a odnímá plnou moc k zastupování spolku, rozhoduje o uzavírání smluvních vztahů a vedení soudních sporů.
3) Výkonný výbor navrhuje a schvaluje změny v organizačním řádu spolku.
4) Výkonný výbor zpracovává a předkládá valné hromadě ke schválení zejména: návrh na roční rozpočet, roční účetní závěrku, disciplinární řád, návrh finanční činnosti spolku, návrh majetkových změn a změn ve stanovách, popř. návrh na zrušení spolku.
5) Výkonný výbor svolává valnou, popř. mimořádnou valnou hromadu spolku.
6) Výkonný výbor může kooptovat za odstupující členy v době mezi konáním valných hromad maximálně jednoho člena, případně může svým rozhodnutím prodloužit funkční období členů výkonného výboru do nejbližšího zasedání valné hromady.

§ 12 Zasedání výkonného výboru
1) Výkonný výbor zasedá podle potřeby. Je usnášeníschopný, jsou-li přítomni alespoň dva jeho členové. Rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
2) Zasedání výkonného výboru mohou být v případě potřeby přítomni také právní poradce spolku a pozvaní hosté.
3) O průběhu zasedání výkonného výboru a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje výkonným výborem určený zapisovatel a předseda.

§ 13 Složení výkonného výboru
1) Výkonný výbor je tvořen:
    a) předsedou spolku,
    b) místopředsedou spolku a
    c) řádným členem spolku.

§ 14 Předseda Spolku Alpy4000.cz
1) Předseda spolku je statutárním zástupcem spolku. Předseda spolku spolek zastupuje samostatně. Je odpovědný valné hromadě a výkonnému výboru spolku. Pokud není rozhodnuto výkonným výborem jinak, je tiskovým mluvčím sdružení. Předseda spolku může pověřit k zastupování spolku s předchozím souhlasem výkonného výboru spolku kteréhokoli řádného člena spolku, případně i právního zástupce spolku a nebo může výkonným výborem schválené plné moci vypovědět.
2) Předseda spolku nemůže být statutárním zástupcem jiného spolku či jakékoli jiné právnické osoby, s nimiž spolek váží smluvní vztahy.
3) Předseda spolku je volen valnou hromadou z řádných členů spolku, přičemž jeho funkční období činí 3 roky.
4) Předseda spolku může být ze své funkce odvolán v době mezi zasedáními valné hromady 2/3 většinou výkonného výboru spolku, a to v případě:
    - disciplinárního provinění bránícího výkonu funkce,
    - trestního stíhání vedeného proti jeho osobě nebo
    - střetu zájmů škodícího spolku.

§ 15 Místopředseda Spolku Alpy4000.cz
1) Místopředsedovi spolku náleží pravomoci předsedy spolku uvedené v § 14 těchto stanov v případě:
    - odstoupení či odvolání předsedy z funkce,
    - nepřítomnosti předsedy, která předsedovi znemožňuje výkon funkce předsedy spolku,
    - úmrtí předsedy spolku.
2) Místopředseda spolku je volen valnou hromadou z řádných členů spolku, přičemž jeho funkční období činí 3 roky.

§ 16 Valná hromada Spolku Alpy4000.cz
1) Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Skládá se z řádných členů, předsedy spolku a místopředsedy spolku; tito všichni mají hlas rozhodující. Sympatizující členové spolku nemají žádný rozhodující hlas.
2) Valná hromada projednává základní otázky činnosti spolku, schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období a schvaluje koncepci činnosti na další období.
3) Valnou hromadu svolává předseda spolku jednou ročně .
4) Valná hromada se řídí schváleným jednacím řádem. Je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové zastupující alespoň 1/2 všech řádných členů spolku. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných delegátů. Rozhodnutí valné hromady o změně stanov, spojení spolku s jiným subjektem, majetkové účasti v jiném subjektu a zrušení spolku však vyžaduje třípětinovou většinu přítomných delegátů.
5) Ke svolání mimořádné valné hromady je zapotřebí návrh minimálně dvou členů výkonného výboru nebo takového počtu řádných členů, aby jejich počet byl minimálně 1/3 všech registrovaných řádných členů spolku. Mimořádná valná hromada se musí sejít do tří měsíců ode dne splnění podmínek pro její svolání.
6) Do výlučné působnosti valné hromady přísluší:
    - rozhodování o změně stanov,
    - volba předsedy spolku, místopředsedy spolku a člena výkonného výboru,
    - schválení roční účetní závěrky,
    - schválení rozpočtu na příští účetní období,
    - rozhodnutí o výši členského příspěvku,
    - rozhodnutí o zrušení spolku,
    - rozhodnutí o spojení spolku s jiným spolkem, ať již jde o připojení jiného spolku ke Spolku Alpy4000.cz nebo o včlenění Spolku Alpy4000.cz do jiného spolku,
    - rozhodnutí o majetkové účasti v jiném spolku či jiné právnické osobě,
    - rozhodnutí o prodloužení mandátů členů výkonného výboru o dobu nepřevyšující 1 rok délky jejich funkčního období. Valná hromada si může ke svému rozhodování vyhradit i další záležitosti.

§ 17 Volby a způsob usnášení
1) Volby do všech orgánů spolku se provádí tajným hlasováním, pokud volící orgán nerozhodne jinak.
2) Volební období je tříleté.
3) Volby jsou platné, pokud se jich zúčastní nadpoloviční většina členů s hlasem rozhodujícím.
4) Zvoleni jsou ti členové, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů.
5) Zvolené orgány pravidelně, nejméně 1x ročně, skládají účty a podávají zprávy o své činnosti těm orgánům, které je zvolily.
6) Všechna usnesení při zasedání všech orgánů spolku se přijímají nadpoloviční většinou z přítomné nadpoloviční většiny členů orgánu.

§ 18 Orgány Spolku Alpy4000.cz
Volené:
1) výkonný výbor spolku,
2) předseda spolku,
3) místopředseda spolku,
4) třetí člen výkonného výboru spolku.
Pracovní:
1) organizační zajištění plánovaných akcí,
2) případné zajištění provozu spolku.

Část IV.
Majetek Spolku Alpy4000.cz
1) Spolek je právnickou osobou. Může svým jménem nabývat práv, zavazovat se a má samostatnou majetkovou odpovědnost.
2) Spolek zastupuje statutární zástupce spolku, a to zpravidla prostřednictvím předsedy spolku, přičemž pokud není valnou hromadou rozhodnuto jinak, je předseda spolku i tiskovým mluvčím spolku. Předseda spolku může pověřit k zastupování spolku se souhlasem výkonného výboru spolku kteréhokoli řádného člena spolku, případně i právního zástupce.
3) Přijímání zaměstnanců do pracovního poměru podléhá zásadně předchozímu schválení na základě návrhů navrhovatele výkonným výborem.
4) Majetek spolku je tvořen:
    - členskými příspěvky,
    - příjmy z vlastní činnosti spolku,
    - výnosy z kulturních a společenských akcí,
    - dotacemi a subvencemi od jiných subjektů,
    - jinými příjmy,
    - ostatním hmotným a nehmotným majetkem.
5) Za hospodaření a správu majetku spolku je odpovědný výkonný výbor spolku v rozsahu svěřených pravomocí. Účetním obdobím je kalendářní rok.
6) Je-li valnou hromadou spolku schváleno zrušení spolku, bude postupováno podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

Část V.
Závěrečná ustanovení
§ 19 Právní poměry spolku a řešení sporů

1) Vznik, právní poměry a zánik spolku, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov spolku, vztahy z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2) Případné spory mezi členem spolku a spolkem, spory mezi spolkem a členy jeho orgánů, jakož i vzájemné spory mezi členy související s jejich členstvím ve spolku budou řešeny především smírnou cestou.

§ 22 Spolupráce s jinými subjekty
1) Spolek je oprávněn v rámci své činnosti uzavírat dohody s jinými subjekty, pokud to neodporuje zákonům, stanovám spolku nebo již uzavřeným a platným smlouvám.
2) Členové spolku se mohou volně sdružovat k prosazování svých specifických zájmů do asociací či obdobných sdružení, a to bez vlivu na jejich členství ve spolku.“

Spolek Alpy4000.cz
IČO: 27054977, se sídlem Zilvárova 253/16, Trutnov, PSČ 541 01
zapsané ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. L 618
Web: www.alpy4000.cz    E-mail: alpy4000@seznam.cz    kontaktní č.u.: 6666405001/5500
pdf

Stanovy - Spolek Alpy4000.cz

Členství v:
Spolupráce s:
Partneři