VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TÚR, KURZŮ ČI EXPEDIC

Všeobecné obchodní podmínky horolezeckých výstupů, túr, kurzů či expedic organizovaných Spolkem Alpy4000.cz

LEGISLATIVA, PAPÍRY, POVOLENÍ, …
Tvrzení, že vedení lidí v horách za peníze, je možné pouze s platným živnostenským oprávněním a příslušnou kvalifikací, zní sice jednoduše, ale je ve své podstatě naprosto k ničemu. Současná situace ve světě hor je mnohem složitější a vyžaduje respektování mnoha podmínek, které jsou přesně definovány v rámci jednotlivých zemí světa a které se vážou na tuto profesi.

Tyto podmínky se dají zjednodušeně rozdělit na Legislativní a Provozní podmínky.
Mezi Legislativní podmínky patří například Licence UIAGM, Evropská karta EPC pro jednotlivé státy EU, Pojištění odpovědnosti, Povolení k práci na území jednotlivých států, živnostenské oprávnění nebo zaměstnanecký poměr, danění, povinné zdravotní pojištění, …

Tzv. Provozní podmínky mohou definovat například maximální počty klientů na horského vůdce na jednotlivých túrách, minimální ceny, vybavení, možnosti budování táborů, využití místních nosičů, kuchařů, styčných důstojníků, …

Tyto podmínky přísně dodržujeme a vy máte jistotu, že pokud se s námi vydáte za svým horským dobrodružstvím či snem, splňujeme platné zákony v té které zemi pro vedení lidí v horách.

Poznámka:
Pro Švýcarsko je například nutné kromě samotné Licence UIAGM ještě Pojištění odpovědnosti v minimální hodnotě 5 miliónů CHF a Povolení pracovat jako Horský vůdce UIAGM na území Švýcarska a tyto podmínky samozřejmě dodržujeme od jejich zavedení.UZAVÍRÁNÍ DOHODY, PODROBNÉ POKYNY, REZERVACE
 1. Vedení horolezeckých výstupů, túr, kurzů či expedic se dojednává předem. Buď v rámci předem připravené nabídky nebo podle individuálních požadavků klientů, a to vždy za těchto Všeobecných obchodních podmínek túr, kurzů či expedic. 

 2. Při uzavírání dohody s klientem vychází Spolek Alpy 4000.cz především z pravidla, že obě strany se domlouvají zcela dobrovolně a ve vzájemné dobré víře především v podanou ruku, dané slovo a samozřejmě také i v jinak uskutečněnou dohodu.

 3. V případě vážného zájmu o konkrétní akci klient obdrží Podrobné pokyny ke konkrétní naplánované či domluvené akci.

 4. V tento moment dochází k tzv. předrezervaci a klient ještě nemá 100% zajištěné místo na akci. Je mu ale drženo určitý minimální časový úsek (cca 1 týden). Pokud se ale objednají ještě další zájemci, bude klient vyzván, aby částku uhradil obratem.

 5. Podrobné pokyny ke konkrétní akci vždy minimálně osahují:
  - charakter
  - program
  - termín
  - místo setkání
  - rozepsané náklady (co je v ceně nebo případně i další nutné náklady)
  - způsob platby
  - nutné vybavení (případně i další doporučené vybavení)
  - doporučené povinné pojištění
  - další informace (doprava, stravování, nocleh, doporučené mapy a průvodce, důležité kontakty)
  - případně i další důležité podrobnosti či doporučení

 6. Podrobné pokyny jsou závazné. Jedná se vlastně o smlouvu mezi Spolkem Alpy4000.cz a klientem. A vždy mají přednost například před nabídkou na webu (pokud se částečně liší).

 7. Při rezervaci dohodnutého termínu se skládá částka odpovídající 100% (nebo je možné v případě oboustranné dohody i částka 70 - 100%) z celkové dohodnuté ceny na účet Spolku Alpy 4000.cz jako závazné potvrzení rezervace.

 8. Výše uvedenou platbou klient zároveň vyjadřuje souhlas s obdrženými Podrobnými pokyny a s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami túr, kurzů či expedic.

 9. Při uzavírání dohody se vždy dozvíte, kdo povede váš horolezeckých výstup, túru, kurz či expedici.ZDRAVÍ, FYZIČKA, TECHNICKÁ PŘIPRAVENOST, …
 1. Při dojednávání podrobností k horolezeckému výstupu, túry, kurzu či expedici je klient povinen upozornit na své případné zdravotní obtíže, které by mohli ovlivnit průběh celé akce (epilepsie, srdeční obtíže, astma, alergie, problémy s pohybovým ústrojím, starší zranění, úrazy či omrzliny, problémy s aklimatizací na konkrétní nadmořské výšky, výrazný strach z výšek, ...).

 2. Při dojednávání podrobností k horolezeckému výstupu, túry, kurzu či expedici je vhodné, aby klient upozornil i na svou případnou slabší fyzickou či technickou připravenost na konkrétní akci.

 3. Při dojednávání podrobností ke konkrétnímu horolezeckému výstupu, túry, kurzu či expedici je klientovi doporučeno, aby se snažil na tuto plánovanou akci dobře a důkladně připravit. Usnadní mu to pak celkový průběh a výstup si tak bude moci mnohem více užívat.CENA, DALŠÍ NUTNÉ NÁKLADY
 1. Kalkulace ceny vychází z běžných a aktuálních tarifů platných pro Horské vůdce UIAGM.

 2. Cena zahrnuje veškeré náklady nutné na uhrazení kompletních služeb vůdce či instruktora a jeho nutných nákladů. Do ceny se mohou také započítat i další možné služby, pomůcky, ...

 3. Termínem Další nutné náklady se rozumí náklady nutné k uskutečnění plánovaného horolezeckému výstupu, túry, kurzu či expedici (doprava, taxi, lanovky, vlaky, autobusy, chaty, penziony, kempy, polopenze, vstupné, ...)

 4. Pod termínem Další nutné náklady se nerozumí další možné výdaje klienta (jídlo, pivo, víno, pohledy, mapy, ...)

 5. Při dojednávání podrobností ke konkrétnímu horolezeckému výstupu, túry, kurzu či expedici se bude organizátor konkrétní akce vždy snažit rozumně nakombinovat případnou dopravu. Pokud není uvedeno jinak nebo se obě strany nedomluvili na jiném způsobu, je doprava řešena klientem.STORNO, UKONČENÍ, PŘERUŠENÍ ČI ZMĚNA TÚRY
 1. Pokud není uvedeno jinak nebo nedošlo k oboustranné dohodě a horolezecký výstup, túra, kurz či expedice je stornována ze strany klienta nejpozději do 3 měsíců před započetím konkrétní akce, nebude klientovi účtován žádný poplatek.

 2. Pokud není uvedeno jinak nebo nedošlo k oboustranné dohodě a horolezecký výstup, túra, kurz či expedice je stornována ze strany klienta nejpozději do 2 - 3 měsíce před započetím konkrétní akce, bude klientovi účtován poplatek ve výši 50%.

 3. Pokud není uvedeno jinak nebo nedošlo k oboustranné dohodě a horolezecký výstup, túra, kurz či expedice je stornována ze strany klienta během posledních dvou měsíců nebo se klient nedostaví na dohodnuté místo setkání před horolezeckým výstupem, túrou, kurzem či expedicí anebo se dostaví a túra bude zrušena z důvodu nezpůsobilosti či nepřipravenosti klienta k zahájení akce, účtuje Spolek Alpy 4000.cz klientovi 100% z celkové dohodnuté částky.

 4. Pokud není uvedeno jinak nebo nedošlo k oboustranné dohodě a horolezecký výstup, túra, kurz či expedice je pro svoji maximální obsazenost již vyřazena z nabídky („Bohužel, už je plno!) a je poté stornována ze strany klienta kdykoliv nebo se klient nedostaví na dohodnuté místo setkání před horolezeckým výstupem, túrou, kurzem či expedicí anebo se dostaví a túra bude zrušena z důvodu nezpůsobilosti či nepřipravenosti klienta k zahájení akce, účtuje Spolek Alpy 4000.cz klientovi 100% z celkové dohodnuté částky.

 5. Pokud je již před uskutečněním horolezeckého výstupu, túry, kurzu či expedice na plánované trase nevhodné počasí nebo jsou celkově špatné nebo nevhodné podmínky nebo je k dispozici výrazně špatná předpověď, může být celá akce přeorganizována a může tak dojít podle vzájemné dohody i ke změně cíle, programu či konkrétní trasy nebo může být celá akce přeložena podle vzájemné dohody i na nejbližší jiný volný termín.

 6. Pokud vůdce či instruktor přeruší či dodatečně pozmění horolezecký výstup, túru, kurz či expedici nebo ji i dokonce předčasně ukončí z důvodu náhlého zhoršení počasí či celkových podmínek, přání klienta nebo v důsledku nezpůsobilosti či nepřipravenosti klienta pro daný výstup, zůstává dohodnutá cena nezměněná.

 7. Pokud vůdce či instruktor přeruší či dodatečně pozmění horolezecký výstup, túru, kurz či expedici nebo ji i dokonce předčasně ukončí z důvodu jeho nezbytné účasti na případné záchranné akci, zůstává dohodnutá cena nezměněná nebo se případně, při výrazném narušení programu, s klientem domluví na určité a pro obě strany schůdné variantě.

 8. Pokud se horolezecký výstup, túra, kurz či expedice neuskuteční vinou Spolku Alpy 4000.cz, je záloha vrácena s velkou omluvou a důkladným vysvětlením v plné výši.POJIŠTĚNÍ, POJIŠTĚNÍ STORNO POPLATKŮ, ODPOVĚDNOST
 1. Vysokohorská turistika, horolezectví, skialpinismus ale i další pohyb ve volné přírodě či v rámci sportovních areálů jsou vždy potencionálně nebezpečné aktivity a není proto možné vyloučit riziko zranění i bez pochybení vůdce. Proto jsou všichni klienti Spolku Alpy 4000.cz povinni řešit si sami své osobní úrazové pojištění a pojištění případných léčebných výloh, které bude plně odpovídat plánovanému druhu aktivit.

 2. Vůdce ani instruktor nebudou brát při případné záchranné akci či ošetření klienta ohled na to, jestli má klient účinné pojištění či ne.

 3. Při objednávání horolezeckých výstupů, túr, kurzů či expedic je na klientovi, zda si pro svůj klid připlatí ještě Pojištění storno poplatků. Většinou jde o objednávku cca půl roku dopředu a během té doby se může stát cokoliv.

 4. V průběhu vedení horolezeckých výstupů, túr, kurzů či expedic přebírá vůdce za klienta odpovědnost vyplývající z jeho statutu Horského vůdce UIAGM a jeho profesního pojištění.

 5. Spolek Alpy4000.cz, vůdce či instruktur neodpovídá za fyzickou kondici ani za celkový zdravotní stav klienta či pravdivost údajů o svém celkovém stavu poskytnutých klientem před akcí.

 6. Spolek Alpy4000.cz, vůdce či instruktor neodpovídá za osobní chyby klienta jako např. lyžařské, lezecké či turistické chyby, nebo jakékoli jiné chyby plynoucí např. z přecenění svých sil, technických schopností, znalostí, ...PRÁVA PŘI VZNIKU SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU
Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, máte právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:


Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 1. Vaše práva z vadného plnění vůči nám se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy
  (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

 2. Odpovídáme vám za to, že naše služba nemá při poskytnutí vady, a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Služba při poskytnutí nemá vady a je poskytnuta ve shodě se smlouvou, když:
  - odpovídá jejímu popisu obsaženému v Podrobných pokynech zaslaných klientovi ke konkrétní akci;
  - je poskytnuta v dohodnutém termínu a po dohodnutou dobu;
  - je poskytnuta s náležitou odborností a péčí;
  - je v souladu s požadavky právních předpisů.

 3. Námi poskytované služby je možné reklamovat nejpozději do šesti měsíců ode dne poskytnutí služby z naší strany. Doporučujeme vám nicméně služby reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co jste vadu objevili, ideálně v průběhu jejich poskytování. Usnadní to postup reklamace.

 4. V případě, že vám služba byla poskytnuta vadně, máte zejména právo na:
  a) bezplatnou nápravu (zejména na dodatečné poskytnutí služby);
  b) přiměřenou slevu z ceny služby;
  c) odstoupení od smlouvy (pouze v případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy).
  Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:
  - jste o vadě před poskytnutím služby věděli;
  - jste vadu sami způsobili.

 6. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Reklamaci lze uplatnit nejlépe e-mailem či písemně. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu služby spatřujete. Urychlí to postup reklamace. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

 7. Reklamace (včetně případného odstranění vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě. V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte, prosíme, na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 1. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami berete na vědomí, že v souladu s ust. § 1837 písm. j) občanského zákoníku („smlouva o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu“) nemáte právo od uzavřené smlouvy odstoupit. Jelikož vám chceme vyjít maximálně vstříc, umožníme vám odstoupit od smlouvy, a to za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách v článku označeném jako „STORNO, UKONČENÍ, PŘERUŠENÍ ČI ZMĚNA TÚRY“.

 2. Vyhrazujeme si právo jednostranně započíst náš nárok na úhradu stornopoplatku proti vašemu nároku na vrácení ceny služby.

 3. Odstoupení od smlouvy nám musí být zasláno písemně. Dnem určujícím výši storno poplatku je den, kdy nám odstoupení od smlouvy došlo. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Přijetí odstoupení vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

 4. Pokud odstoupíte od smlouvy, máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili. Odstoupením od smlouvy se zde myslí i její výpověď. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

 5. Veškeré přijaté peněžní prostředky ponížené v souladu s tímto článkem, resp. článkem označeným jako „STORNO, UKONČENÍ, PŘERUŠENÍ ČI ZMĚNA TÚRY“, vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Příslušnou peněžní částku vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme ji přijali, pakliže nám nejpozději do tří pracovních dnů od odstoupení od smlouvy písemně nesdělíte jiný požadovaný způsobem jejího vrácení.

 6. Spolek Alpy 4000.cz si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:
  - nemoci horského vůdce a nemožnosti zajištění náhradního horského vůdce s potřebnými zkušenostmi pro sjednanou akci,
  - kdy z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout službu, tj. v případě nepředvídatelné a neodvratitelné události jako je válka, povstání, živelní pohroma, opatření spojená s onemocněním Covid 19, apod. (společně také jako „vyšší moc“);
  - plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

  V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu služby, vrátíme vám přijatou částku do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory

Pokud jste spotřebitelem, tento formulář vyplňte a pošlete spolku Alpy 4000.cz, a to pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy:

Spolek Alpy4000.cz
Zilvárova 253/16
541 01 Trutnov – Horní Předměstí
E-mail: alpy4000@seznam.cz


Odstoupení od smlouvy
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb: ………………………….*)
Datum objednání služby*) / datum poskytnutí služby*): ………………………….*)
Jméno a příjmení spotřebitele: ………………………….*)
Adresa spotřebitele ………………………….*)
Datum ………………………….*)


Podpis spotřebitele (pouze v případě, pokud je tento formulář zasílán na listině) ………………………….*)
*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
pdf

Všeobecné obchodní podmínky pro vedení túr, kurzů a expedic Alpy4000.cz

Členství v:
Spolupráce s:
Partneři