VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TÚR, KURZŮ ČI EXPEDIC

Všeobecné obchodní podmínky horolezeckých výstupů, túr, kurzů či expedic organizovaných Spolkem Alpy4000.cz

LEGISLATIVA, PAPÍRY, POVOLENÍ, …
Tvrzení, že vedení lidí v horách za peníze, je možné pouze s platným živnostenským oprávněním a příslušnou kvalifikací, zní sice jednoduše, ale je ve své podstatě naprosto k ničemu. Současná situace ve světě hor je mnohem složitější a vyžaduje respektování mnoha podmínek, které jsou přesně definovány v rámci jednotlivých zemí světa a které se vážou na tuto profesi.

Tyto podmínky se dají zjednodušeně rozdělit na Legislativní a Provozní podmínky.
Mezi Legislativní podmínky patří například Licence UIAGM, Evropská karta EPC pro jednotlivé státy EU, Pojištění odpovědnosti, Povolení k práci na území jednotlivých států, živnostenské oprávnění nebo zaměstnanecký poměr, danění, povinné zdravotní pojištění, …

Tzv. Provozní podmínky mohou definovat například maximální počty klientů na horského vůdce na jednotlivých túrách, minimální ceny, vybavení, možnosti budování táborů, využití místních nosičů, kuchařů, styčných důstojníků, …

Tyto podmínky přísně dodržujeme a vy máte jistotu, že pokud se s námi vydáte za svým horským dobrodružstvím či snem, splňujeme platné zákony v té které zemi pro vedení lidí v horách.

Poznámka:
Pro Švýcarsko je například nutné kromě samotné Licence UIAGM ještě Pojištění odpovědnosti v minimální hodnotě 5 miliónů CHF a Povolení pracovat jako Horský vůdce UIAGM na území Švýcarska a tyto podmínky samozřejmě dodržujeme od jejich zavedení.UZAVÍRÁNÍ DOHODY, PODROBNÉ POKYNY, REZERVACE
 1. Vedení horolezeckých výstupů, túr, kurzů či expedic se dojednává předem. Buď v rámci předem připravené nabídky nebo podle individuálních požadavků klientů, a to vždy za těchto Všeobecných obchodních podmínek túr, kurzů či expedic. 

 2. Při uzavírání dohody s klientem vychází Spolek Alpy 4000.cz především z pravidla, že obě strany se domlouvají zcela dobrovolně a ve vzájemné dobré víře především v podanou ruku, dané slovo a samozřejmě také i v jinak uskutečněnou dohodu.

 3. V případě vážného zájmu o konkrétní akci klient obdrží Podrobné pokyny ke konkrétní naplánované či domluvené akci.

 4. V tento moment dochází k tzv. předrezervaci a klient ještě nemá 100% zajištěné místo na akci. Je mu ale drženo určitý minimální časový úsek (cca 1 týden). Pokud se ale objednají ještě další zájemci, bude klient vyzván, aby částku uhradil obratem.

 5. Podrobné pokyny ke konkrétní akci vždy minimálně osahují:
  - charakter
  - program
  - termín
  - místo setkání
  - rozepsané náklady (co je v ceně nebo případně i další nutné náklady)
  - způsob platby
  - nutné vybavení (případně i další doporučené vybavení)
  - doporučené povinné pojištění
  - další informace (doprava, stravování, nocleh, doporučené mapy a průvodce, důležité kontakty)
  - případně i další důležité podrobnosti či doporučení

 6. Podrobné pokyny jsou závazné. Jedná se vlastně o smlouvu mezi Spolkem Alpy4000.cz a klientem. A vždy mají přednost například před nabídkou na webu (pokud se částečně liší).

 7. Při rezervaci dohodnutého termínu se skládá částka odpovídající 100% (nebo je možné v případě oboustranné dohody i částka 70 - 100%) z celkové dohodnuté ceny na účet Spolku Alpy 4000.cz jako závazné potvrzení rezervace.

 8. Výše uvedenou platbou klient zároveň vyjadřuje souhlas s obdrženými Podrobnými pokyny a s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami túr, kurzů či expedic.

 9. Při uzavírání dohody se vždy dozvíte, kdo povede váš horolezeckých výstup, túru, kurz či expedici.ZDRAVÍ, FYZIČKA, TECHNICKÁ PŘIPRAVENOST, …
 1. Při dojednávání podrobností k horolezeckému výstupu, túry, kurzu či expedici je klient povinen upozornit na své případné zdravotní obtíže, které by mohli ovlivnit průběh celé akce (epilepsie, srdeční obtíže, astma, alergie, problémy s pohybovým ústrojím, starší zranění, úrazy či omrzliny, problémy s aklimatizací na konkrétní nadmořské výšky, výrazný strach z výšek, ...).

 2. Při dojednávání podrobností k horolezeckému výstupu, túry, kurzu či expedici je vhodné, aby klient upozornil i na svou případnou slabší fyzickou či technickou připravenost na konkrétní akci.

 3. Při dojednávání podrobností ke konkrétnímu horolezeckému výstupu, túry, kurzu či expedici je klientovi doporučeno, aby se snažil na tuto plánovanou akci dobře a důkladně připravit. Usnadní mu to pak celkový průběh a výstup si tak bude moci mnohem více užívat.CENA, DALŠÍ NUTNÉ NÁKLADY
 1. Kalkulace ceny vychází z běžných a aktuálních tarifů platných pro Horské vůdce UIAGM.

 2. Cena zahrnuje veškeré náklady nutné na uhrazení kompletních služeb vůdce či instruktora a jeho nutných nákladů. Do ceny se mohou také započítat i další možné služby, pomůcky, ...

 3. Termínem Další nutné náklady se rozumí náklady nutné k uskutečnění plánovaného horolezeckému výstupu, túry, kurzu či expedici (doprava, taxi, lanovky, vlaky, autobusy, chaty, penziony, kempy, polopenze, vstupné, ...)

 4. Pod termínem Další nutné náklady se nerozumí další možné výdaje klienta (jídlo, pivo, víno, pohledy, mapy, ...)

 5. Při dojednávání podrobností ke konkrétnímu horolezeckému výstupu, túry, kurzu či expedici se bude organizátor konkrétní akce vždy snažit rozumně nakombinovat případnou dopravu. Pokud není uvedeno jinak nebo se obě strany nedomluvili na jiném způsobu, je doprava řešena klientem.STORNO, UKONČENÍ, PŘERUŠENÍ ČI ZMĚNA TÚRY
 1. Pokud není uvedeno jinak nebo nedošlo k oboustranné dohodě a horolezecký výstup, túra, kurz či expedice je stornována ze strany klienta nejpozději do 3 měsíců před započetím konkrétní akce, nebude klientovi účtován žádný poplatek.

 2. Pokud není uvedeno jinak nebo nedošlo k oboustranné dohodě a horolezecký výstup, túra, kurz či expedice je stornována ze strany klienta nejpozději do 2 - 3 měsíce před započetím konkrétní akce, bude klientovi účtován poplatek ve výši 50%.

 3. Pokud není uvedeno jinak nebo nedošlo k oboustranné dohodě a horolezecký výstup, túra, kurz či expedice je stornována ze strany klienta během posledních dvou měsíců nebo se klient nedostaví na dohodnuté místo setkání před horolezeckým výstupem, túrou, kurzem či expedicí anebo se dostaví a túra bude zrušena z důvodu nezpůsobilosti či nepřipravenosti klienta k zahájení akce, účtuje Spolek Alpy 4000.cz klientovi 100% z celkové dohodnuté částky.

 4. Pokud není uvedeno jinak nebo nedošlo k oboustranné dohodě a horolezecký výstup, túra, kurz či expedice je pro svoji maximální obsazenost již vyřazena z nabídky („Bohužel, už je plno!) a je poté stornována ze strany klienta kdykoliv nebo se klient nedostaví na dohodnuté místo setkání před horolezeckým výstupem, túrou, kurzem či expedicí anebo se dostaví a túra bude zrušena z důvodu nezpůsobilosti či nepřipravenosti klienta k zahájení akce, účtuje Spolek Alpy 4000.cz klientovi 100% z celkové dohodnuté částky.

 5. Pokud je již před uskutečněním horolezeckého výstupu, túry, kurzu či expedice na plánované trase nevhodné počasí nebo jsou celkově špatné nebo nevhodné podmínky nebo je k dispozici výrazně špatná předpověď, může být celá akce přeorganizována a může tak dojít podle vzájemné dohody i ke změně cíle, programu či konkrétní trasy nebo může být celá akce přeložena podle vzájemné dohody i na nejbližší jiný volný termín.

 6. Pokud vůdce či instruktor přeruší či dodatečně pozmění horolezecký výstup, túru, kurz či expedici nebo ji i dokonce předčasně ukončí z důvodu náhlého zhoršení počasí či celkových podmínek, přání klienta nebo v důsledku nezpůsobilosti či nepřipravenosti klienta pro daný výstup, zůstává dohodnutá cena nezměněná.

 7. Pokud vůdce či instruktor přeruší či dodatečně pozmění horolezecký výstup, túru, kurz či expedici nebo ji i dokonce předčasně ukončí z důvodu jeho nezbytné účasti na případné záchranné akci, zůstává dohodnutá cena nezměněná nebo se případně, při výrazném narušení programu, s klientem domluví na určité a pro obě strany schůdné variantě.

 8. Pokud se horolezecký výstup, túra, kurz či expedice neuskuteční vinou Spolku Alpy 4000.cz, je záloha vrácena s velkou omluvou a důkladným vysvětlením v plné výši.POJIŠTĚNÍ, POJIŠTĚNÍ STORNO POPLATKŮ, ODPOVĚDNOST
 1. Vysokohorská turistika, horolezectví, skialpinismus ale i další pohyb ve volné přírodě či v rámci sportovních areálů jsou vždy potencionálně nebezpečné aktivity a není proto možné vyloučit riziko zranění i bez pochybení vůdce. Proto jsou všichni klienti Spolku Alpy 4000.cz povinni řešit si sami své osobní úrazové pojištění a pojištění případných léčebných výloh, které bude plně odpovídat plánovanému druhu aktivit.

 2. Vůdce ani instruktor nebudou brát při případné záchranné akci či ošetření klienta ohled na to, jestli má klient účinné pojištění či ne.

 3. Při objednávání horolezeckých výstupů, túr, kurzů či expedic je na klientovi, zda si pro svůj klid připlatí ještě Pojištění storno poplatků. Většinou jde o objednávku cca půl roku dopředu a během té doby se může stát cokoliv.

 4. V průběhu vedení horolezeckých výstupů, túr, kurzů či expedic přebírá vůdce za klienta odpovědnost vyplývající z jeho statutu Horského vůdce UIAGM a jeho profesního pojištění.
pdf

Všeobecné obchodní podmínky pro vedení túr, kurzů a expedic Alpy4000.cz

Členství v:
Spolupráce s:
Partneři