GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
Odpovědným a zároveň správcem Vašich osobních údajů je Spolek Alpy4000.cz., se sídlem na adrese Zilvárova 253/16, 541 01 Trutnov, identifikační číslo: 27054977, zapsané ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. L 6181 (dále jen Správce nebo Spolek).

Veškeré údaje, které Správce shromáždí, jsou a budou uloženy na území spadajícího do Evropského hospodářského prostoru.
Kontaktní údaje Správce jsou následující:
- adresa pro doručování: Spolek Alpy4000.cz, Zilvárova 253/16, 541 01 Trutnov
- adresa elektronické pošty: alpy4000@seznam.cz


VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A ÚČEL JEJICH ZPRACOVÁNÍ
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zejména plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem či provedení opatření Správcem před uzavřením takové smlouvy. Mezi další důvody, proč Správce zpracovává Vaše osobní údaje je, možnost spravovat Vaše uživatelské účty k službám, umožnění poskytovat služby, o které jste projevili zájem, a dále z důvodu zajištění a zvyšování bezpečnosti.

Správce zpracovává především osobní údaje, které jsou potřebné v souvislosti uzavřením smlouvy, resp. dokončením objednávky. Mezi tyto údaje patří zejména: jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail. E-mail slouží rovněž jako identifikační údaj pro případné přihlášení zákazníka do jeho účtu. Zároveň se, mimo jiného, využívá i jako místo pro doručení potvrzení objednávky a dalších potřebných informací a další komunikace před a po akci.

Dalšími doplňujícími osobními údaji jsou: fyzická kondice, zdravotní stav, předchozí zkušenosti, ... Tyto údaje jsou pro nás nezbytné při přípravě k úspěšnému a hlavně k bezpečnému absolvování akce, aby vše proběhlo tak, jak má.

Za zcela speciální osobní údaje se dá považovat i pořizování fotografií a videí s Vaší osobou (v listinné či elektronické podobě). Tyto fotografie a videa s Vaší osobou jsou v první řadě pořizovány přímo pro vás, na památku, pro krásnou vzpomínku. Pro využití při propagaci Spolku Alpy4000.cz (časopisy, knihy, kalendáře, plakáty, reklamní předměty, web, Facebook, Instagram, YouTube) vás požádáme o písemný souhlas. Tento souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat na adrese: alpy4000@seznam.cz

V případě, že má zákazník vytvořený i zákaznický účet, je možné, že dochází ke zpracování i dalších údajů, které byly zákazníkem poskytnuty dobrovolně.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:
  • zlepšování kvality služeb, vývoje nových produktů a služeb
  • provádění analýz a statistických měření
  • analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním potřebám
  • získání výhry ve spotřebitelských soutěžích
  • zasílání marketingových sdělení

Ze strany našeho Spolku nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Poznámka:
Za osobní údaje se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osobyZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a) ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a našim Spolkem nebo pro provedení opatření Správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen Nařízení).


b) ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
V případě, že aktuálně jste klientem Spolku (například pokud jste učinili nákup nebo jste nám zaslali objednávku), může Spolek použít Vámi poskytnuté údaje (pro účely oprávněných zájmů), k zasílání marketingových sdělení o podobných produktech či službách Spolku, pokud se z odběru newsletterů neodhlásíte. V ostatních případech Vás Spolek žádá o souhlas se zasíláním marketingových sdělení o produktech Spolku a o službách, akcích a propagačních kampaních Spolku. Odvolání takového souhlasu, resp. odhlášení zasílání tzv. newsletterů můžete provést kdykoli, za použití internetového odkazu, který je dostupný v každém newsletteru nebo prostřednictvím zprávy zaslané na adresu alpy4000@oseznam.cz.


DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu neurčitou, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů Vámi odvolán. Po uplynutí výše uvedené doby jsou ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh.


DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V případě nutnosti předání za účelem plnění smlouvy, je v určitých případech potřebné spolupracovat i s jinými společnostmi, které plní úkoly pro Správce. Spolek si pečlivě vybírá své partnery, kterým Vaše data svěřuje a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Zejména se jedná o kolegy horské vůdce, se kterými má Správce smluvní obchodní vztah.
V případě nutnosti předání za účelem realizace platby, jsou platební údaje předávané finanční instituci nebo příslušnému poskytovateli platebních služeb.
Pro účely zasílání reklamních sdělení a reklamních materiálů, můžou být některé Vaše údaje předány externímu poskytovateli služeb v souvislosti s cílenou reklamou.
Pro účely analýzy a vyhodnocování statistických údajů na našich webových stránkách, analytické, anketní a CRM nástroje, primárně za účelem zlepšování kvality poskytovaných služeb.


VAŠE PRÁVA - PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Máte právo požadovat od Správce přístup k Vašim osobním údajům a informace, jaké údaje o vás zpracovává. Dále máte právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
V případě podezření z narušení ochrany osobního a soukromého života, která by měla být zapříčiněna zpracováním osobních údajů, máte právo požadovat adekvátní vysvětlení. Subjekt údajů má nárok kdykoli se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. V případě, že tak učiníte, Vaše údaje budou vymazány. Upozorňujeme, že výmaz se netýká osobních údajů, které Správce potřebuje pro splnění povinností udělených mu zákonem, nebo k ochraně svých oprávněných zájmů.


COOKIES
Správce používá v rámci svých webových stránek tzv. cookies. Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. V případě, že se vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uložený textový soubor, tedy cookie, zpět a server získá znovu informace, které si u Vás předtím uložil. Správce používá cookies hlavně z důvodu, aby mohl poskytovat co nejkvalitnější služby podle individuálních potřeb zákazníka.
Cookie v žádném případě nemůže serveru poskytnout žádná data z vašeho pevného disku, neprozradí mu emailovou adresu ani žádné jiné informace o uživateli prohlížeče.
Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči. Souhlas s použitím cookies je dobrovolný a v případě jeho neudělení není webová stránka Správce žádným způsobem omezena.


BEZPEČNOST
Správce považuje bezpečnost osobních údajů klientů za jednu ze svých priorit, přičemž bezpečnost zajišťuje za použití technických a organizačních opatření. Veškeré údaje, které zákazník Správci poskytne, jsou zpracovány především automaticky zabezpečeným elektronickým systémem. Pouze v minimálním rozsahu dochází k ručnímu zpracování (písemné souhlasy, příprava na samotnou túru či akci). Dbáme na veškerá technická, organizační a bezpečnostní opatření, abychom chránili u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení nebo zásahu nepovolaných osob.
Ke všem osobním údajům a s nimi spojeným databázím je omezený přístup. Přístup je umožněn pouze oprávněným osobám. Tyto osoby jsou rovněž vázány povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací.


KONTAKTY
Pro získání informací, týkajících se bezpečnosti ochrany osobních údajů, postupu jejich užívání a využití práv subjektu osobních údajů, můžete Správce kontaktovat na adrese alpy4000@seznam.cz
pdf

GDPR - zásady ochrany osobních údajů Alpy4000.cz

Členství v:
Spolupráce s:
Partneři