MATICE EAWS

V květnu 2003 v Mnichově byla poprvé prezentována tzv. Bavorská matice (Bavarian Matrix), která se stalá základem pro jednotnou tvorbu lavinové předpovědi na celém světě. Začala být od roku 2005 používána oficiálně všemi zúčastněnými.


Bavorská maticeTen, kdo připravuje lavinové předpovědi, posuzuje tyto souvislosti: rozsah nebezpečných míst, pravděpodobnost uvolnění laviny a možnost uvolnění samovolných lavin. A z této tabulky je také patrný velmi důležitý fakt, že není například „trojka“ jako „trojka“. Tento moment je bohužel také určitou slabinou výše uvedených 5ti lavinových stupňů. V dnešní době se uvažuje i o zavedení jakýchsi mezistupňů. Zatím je pro vás velmi důležité si lavinovou předpověď pořádně projít a vše se tam dozvědět.08 Stupnice podrobně

AKTUALIZOVANÁ MATICE EAWS (06/2022, Valné shromáždění v Davosu)


Obr. 01

Obr. 1 Nová matice EAWS pro stanovení stupně lavinového nebezpečí. Dvě dříve oddělené matice pro samovolné uvolnění a uvolnění v důsledku dodatečného zatížení byly převedeny do jedné matice.Matice EAWS se používá k určení stupně lavinového nebezpečí na základě stability sněhové pokrývky, rozložení četnosti stability sněhové pokrývky a velikosti laviny. Předpovídač lavin nejprve posoudí stabilitu sněhové pokrývky a četnost výskytu určité třídy stability sněhové pokrývky (velmi špatná, špatná nebo střední) tím, že vybere sloupec a řádek (mnoho, několik nebo málo), které nejlépe popisují kombinaci stability sněhové pokrývky a rozložení četnosti pro konkrétní lavinový problém. Nakonec tento expert posoudí, jak velké laviny se mohou uvolnit, a vybere odpovídající graf v rámci sloupce aktuální stability a řádku četnosti. Podrobnější popis procesu vyhodnocení naleznete v pracovním postupu.

Matice EAWS byla získána na základě průzkumu mezi mnoha takovými experty. Některá pole obsahují dva stupně nebezpečí. Mediánová úroveň nebezpečí je uvedena s uvedením celočíselné hodnoty pro každou úroveň nebezpečí (např. 1 pro 1-Low)). Pokud bylo rozložení odpovědí poměrně heterogenní, je v závorce uvedena druhá hodnota představující mezikvartilové rozpětí, pokud se tato hodnota lišila od mediánu úrovně nebezpečí. Při použití matice EAWS (obrázek 1) by měl prognostik použít první úroveň nebezpečí uvedenou v buňce. Volitelná úroveň nebezpečí v závorce označuje, že se prognostici mohou neshodnout, a tendenci k druhé úrovni nebezpečí. Tyto buňky je třeba pečlivě zvážit a shromáždit zpětnou vazbu pro budoucí vyhodnocení. Například pokud by předpovědní pracovník vyhodnotil, že dominantní lavinový problém nejlépe popisují faktory špatná stabilita na mnoha svazích a laviny do velikosti 3 jsou pravděpodobné, výsledkem by byl stupeň nebezpečí 4-Vysoký.ČTYŘI TŘÍDY STABILITY SNĚHOVÉ POKRÝVKY

Současně byly vytvořeny čtyři třídy stability sněhové pokrývky: "velmi špatná", "špatná", "střední" a "dobrá" stabilita. Třída stability "dobrá" není v matici uvedena, protože se rovná "nelze očekávat žádné laviny", a proto automaticky vede k 1. stupni lavinového nebezpečí.Obr. 02

Obr. 2 Čtyři třídy stability sněhové pokrývky EAWS a jejich význam z hlediska rizika uvolnění laviny.
VELIKOST LAVIN - klasifikace podle zničujících účinků a délky dráhy


Velikost 1: SPLAZ
  • minimální nebezpečí zasypání (nebezpečí pádu)
  • sesuv sněhu se typicky zastavuje ještě před koncem svahu
Velikost 2: MALÁ LAVINA
  • může zasypat, zranit nebo zabít osobu
  • sněhové laviny typicky zastavují na konci svahu

Velikost 3: STŘEDNÍ LAVINA
  • mohla by zasypat a zničit auto, poškodit nákladní auto, poškodit malou budovu nebo zlomit několik stromů
  • sněhová lavina by mohla překonat plochý terén (značně pod 30°) na vzdálenost menší než 50 m
Velikost 4: VELKÁ LAVINA
  • mohla by zasypat a zničit železniční vagon, velký nákladní auto, několik budov nebo část lesa
  • sněhová lavina překonává plochý terén (značně pod 30°) na vzdálenost mnohem větší než 50 m a může dosáhnout dno údolí

Velikost 5: VELMI VELKÁ LAVINA
  • mohla by vytvořit zářez do stávajícího terénu; katastroficky zničující potenciál
  • sněhová lavina dosahuje dna údolí, největší známé délky lavinURČENÍ LAVINOVÉHO NEBEZPEČÍ - PRACOVNÍ POSTUP

Pracovní postup popisuje cestu od vyhodnocení lavinových problémů až po stanovení stupně lavinového nebezpečí pro výstražnou oblast. Je třeba zvážit všechny relevantní lavinové problémy a vyhodnotit stabilitu sněhové pokrývky, rozložení četnosti a velikost lavin. Pro danou výstražnou oblast se sdělí nejvyšší výsledný stupeň nebezpečí.

Krok Úloha Vysvětlení a poznámky
1 Zhodnoťte, které lavinové problémy se vyskytují. Vyberte si z lavinových problémů definovaných EAWS (EAWS 2022).
Pokud neexistují žádné lavinové problémy, je stupeň lavinového nebezpečí 1 - nízký.
2 U každého z těchto problémů vyhodnoťte místa (nadmořská výška, expozice), kde a v kterou denní dobu se problém vyskytuje.
3 Pro tyto lokality/časy vyhodnoťte třídy stability sněhové pokrývky. Stabilita sněhové pokrývky souvisí s otázkou: "Co je potřeba k tomu, aby se uvolnila lavina?" Často jsou rozhodující místa s nejnižší stabilitou sněhové pokrývky.
4 U těchto tříd stability vyhodnoťte četnost. Četnost souvisí s otázkou "Jak časté jsou body, kde může dojít k uvolnění laviny podle kroku 3?".
5 Vyhodnocení velikosti laviny. Velikost laviny souvisí s otázkou: "Jak velké mohou být laviny?" Často je rozhodující největší velikost laviny, kterou považujete za pravděpodobnou.
V případě, že se stabilita sněhové pokrývky, četnost a/nebo velikost lavin výrazně liší mezi jednotlivými expozicemi a/nebo nadmořskými výškami a/nebo během období předpovědi, opakujte kroky 3 až 5, abyste určili místa/časy s nejzávažnější kombinací těchto tří faktorů.
6 Podívejte se na Matici EAWS a zjistěte stupeň nebezpečí pro kombinaci stability sněhové pokrývky, četnosti a velikosti laviny vybrané v krocích 3-5.
Kroky 2 až 6 opakujte i v případě dalších lavinových problémů, které se vyskytnou.
7 Zvolte nejvyšší stupeň nebezpečí získaný v kroku 6.
Členství v:
Spolupráce s:
Partneři